ജൂലായ്: 2 - സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് അപ്പ്‌ലോഡിംഗ് ആരംഭം                     ജൂലായ്: 2 - സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് അപ്പ്‌ലോഡിംഗ് ആരംഭം                     2019 നവംബര്‍ 30 : ഹിക്മ പരീക്ഷ                     -